Kommuner svikter underernærte

220 tilsyn med mer enn to tredjedeler påviste lovbrudd. Dette er resultatet etter at Helsetilsynet har undersøkt kommunenes sosial- og helsetjenester for eldre.

Et tilsvarende tilsyn ble gjennomført året før og andelen hvor det ble påvist lovbrudd er stabilt. Som i 2010 ble det utført tilsyn i 21 kommuner i sju av landets fylker. I 20 kommuner så Helsetilsynet spesielt på forebygging og behandling av underernæring. Totalt ble det også gjennomført 32 uanmeldte tilsyn hvor blant annet ernæring var tema.

Verktøy lite kjent

Resultatene fra 2011 ligner veldig på resultatene fra året før. Helsetilsynet konkluderer med følgende når det gjelder forebygging og behandling av underernæring i sykehjem og i hjemmetjenesten:

«Mangel på innarbeidet og kjent praksis for å kartlegge og vurdere ernæringssituasjonen hos nye brukere var et av hovedfunnene (også) i 2011. Det samme gjaldt funn knyttet mangelfull skriftlig nedtegning og liten vekt på opplæring og kompetanse innen ernæring. De nasjonale faglige retningslinjene fra 2008 var lite kjent».

I oppsummeringen fra Helsetilsynet heter det blant annet at resultatene fra de omtalte tilsynene tilsier at det fortsatt er behov for ulike tiltak som kan sikre at tjenestene til skrøpelige eldre blir forsvarlige. Statens helsetilsyn forventer at departementet ser rekken av utfordringer og bidrar i dette viktige arbeidet.

Ansvarlig redaktør: Elisabeth Strøm Tlf.: 911 55 994
Kjøkkenskriveren utgis av Kost- og ernæringsforbundet

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR