Tilsyn med institusjonskjøkken i 2022

TRYGG MAT: Gode arbeidsrutiner for mathåndtering, tilberedning og lagring er noe Mattilsynet forventer at virksomhetene har kontroll på. Foto: Shutterstock
I 2022 vil Mattilsynet gi veiledning og føre tilsyn med kjøkken som produserer mat til beboere i helseinstitusjon og til hjemmeboende eldre. Hovedmålet er å bidra til at sårbare grupper i befolkningen får trygg mat.
– Vi skal gi informasjon om regelverkskrav som er viktige å følge for å produsere trygg mat og informere om regelverkets krav til godkjenning av produksjonskjøkken. I tillegg vil vi føre tilsyn i et utvalg av virksomhetene, heter det fra Mattilsynet.
Det er produksjonskjøkken som leverer mat til beboere i helseinstitusjon og til hjemmeboende eldre som vil få besøk av Mattilsynet.
Forberedelser
Alle registrerte produksjonskjøkken som produserer og leverer mat til helseinstitusjoner og hjemmeboende eldre vil få brev med informasjon om hygienekrav i regelverket og om krav om godkjenning av virksomhet. I brevet er det lenke til en spørreundersøkelse som er åpen fram til 8. april 2022. Mattilsynet vil bruke svarene til å få en oversikt over virksomheter som må søke godkjenning og gi aktuelle virksomheter informasjon om videre prosess.

Fra mai og ut året vil det bli gjennomført fysiske tilsyn på et utvalg av registrerte institusjonskjøkken. Fokus ved tilsynet er generelle hygienekrav og rutiner for å sikre at mat som lages for sårbare grupper er trygg. Denne typen inspeksjoner skal som hovedregel være uanmeldte.

Plan for året

Februar/mars: Mattilsynet sender ut informasjon og veiledning.

April: Fristen for å svare på spørreundersøkelsen er 8. april.

Fra mai og ut året: Mattilsynet gjennomfører fysiske tilsyn etter standardisert mal på et utvalg av registrerte institusjonskjøkken.

Virksomheter som må søke om godkjenning, vil få informasjon om dette.

Standard maler for tilsyn

Tilsynet skal være risikobasert og Mattilsynet bruker felles maler ved tilsyn. Dette gjør tilsynet mer enhetlig. Malene er basert på regelverkskravene som Mattilsynet har informert om i brevet,. Målet med tilsynet er å undersøke om disse kravene etterleves.

Kilde: Mattilsynet

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR